Saphia Quảng Trị

Số Điện Thoại Hotline: 0233.3 61 62 63
Kiệt 3 Trường Chinh
Đông Hà, Quảg Trị
Giờ mở cửa
6:00 AM – 11:00 PM
Email
saphiaquangtri@gmail.com